Stichting Sport als Middel

NIEMAND AAN DE ZIJLIJN!

 

 

 

Onze missie

De vicieuze cirkel van kwetsbaarheid voorkomen c.q. doorbreken, door in te zetten op pedagogische begeleiding en het vroegtijdig signaleren van de kwetsbare jeugd binnen de sport.

Beoogde impact

  • De kwetsbare jeugd/(jong) volwassene die (tijdelijk) extra aandacht nodig heeft kan mee – blijven – doen binnen de sportvereniging en daarmee de samenleving.
  • Meer kwetsbare jeugd die gaat sporten/bewegen en de jeugd blijft langer sporten/bewegen.
  • Een ontwikkelgerichte cultuur in de sport.

 

Betreft o.a. de jeugd/(jong) volwassene die de aansluiting (dreigt te) missen met de samenleving, leeft in armoede, te maken heeft met eenzaamheid / ouders in een complexe scheiding / verwaarlozing / gedragsproblemen / huiselijk geweld / LHBTI-gevoelens / verslavingsproblematiek / pesten / psychische klachten / suïcidale neigingen / (een vorm van) autisme / ADHD, een licht verstandelijke beperking heeft / met een motorische achterstand, of waar sprake is van een stapeling van problemen.

Maatschappelijke meerwaarde

Onze maatschappelijke meerwaarde

 • Het bevorderen van de sportdeelname van de kwetsbare jeugd/jong volwassene.
 • De vicieuze cirkel van kwetsbaarheid voorkomen c.q. doorbreken.
 • De ongelijkheid in toekomstperspectieven tussen jongeren verkleinen.
 • De preventieve rol van de sport structureel vergroten.
 • Het realiseren van een structurele samenwerking tussen de sport en het voorliggend veld.
 • Impactmanagement toepassen in de sport.

KWETSBARE Jeugd

De sport kunnen doen die je zelf wil. Waar je jezelf kunt zijn, erbij hoort en gewaardeerd wordt.

Sportvereniging

Een maatschappelijk betrokken sportvereniging zijn die organisatorisch en financieel gezond is.

Gemeente

Het uitbreiden en vernieuwen van de preventieve (signalerende) functie van het voorliggend veld.

Bedrijfsleven

Maatschappelijk investeren in de sport en daarmee delen in de ‘gunfactor’ van de samenleving.

Jeugdzorg

Voor ons is de jeugd/(jong) volwassene die (tijdelijk) extra aandacht nodig heeft het uitgangspunt. Door de verbinding te maken tussen hun behoeften en die van de sport en de gemeente creëren we voor partijen een win-win situatie.

De echte winnaars zijn de jeugd/(jong) volwassenen die (tijdelijk) extra aandacht nodig hebben. Voor hen maken we het, samen met de verenigingen en onze partners, mogelijk dat zij kunnen (blijven) sporten en meedoen in de samenleving. Dit bevorderd niet alleen hun gezondheid, maar vooral ook hun welbevinden.

De door ons ontwikkelde vrijwilligersfunctie Coördinator Signalering speelt een cruciale rol bij het vroegtijdig signaleren van de kwetsbare jeugd en het zo nodig doorzetten van signalen naar de juiste professionals.

Coördinator Signalering

Een trainer komt bij de Coördinator Signalering (CS) en verzucht: “Kom aan training geven te weinig toe. Weet het ook niet meer……..” De kern; kinderen met gedragsproblemen.

De CS weet dat ongewenst gedrag een signaal kan zijn voor onderliggende problemen en kijkt naar de reden achter het gedrag. Dit betrof huiselijk geweld, opvoedkundige problemen en een moeder die ‘op’ was. De CS heeft haar in contact gebracht met professionele hulp.

Om er voor te zorgen dat de jongens mee konden blijven doen in het team heeft de CS pedagogische begeleiding geregeld. Een pedagoog die aan het veld kwam staan tijdens de trainingen en de interactie observeerde binnen het team. Het gedrag van de jongens veranderde positief. Zij werden, in tegenstelling tot bij hun twee vorige verenigingen, opgenomen in de groep.

Impactmanagement in de sport

In onze ogen is het toepassen van impact management in de sport cruciaal voor de jeugd/(jong) volwassenen die (tijdelijk) extra aandacht nodig heeft. Het beschrijven, onderbouwen en het meten van beoogde effecten biedt sportverenigingen, gemeenten en sponsoren de mogelijkheid om hun investering in de sport (maatschappelijk) te verantwoorden.

Impactmanagement toepassen in de sport zal er aan bijdragen dat er veel meer kwetsbare jeugd/(jong) volwassenen die (tijdelijk) extra aandacht nodig hebben mee kunnen doen in de sport en daarmee de samenleving.

Een neveneffect is dat het toepassen van impactmanagement het verkrijgen van financiering zal vergemakkelijken. Waarmee de sportdeelname van kwetsbare jeugd nog verder zal toenemen.

Contact

Gert de Jonge
+31 (0)6 42 39 42 04
info@sportalsmiddel.nl
Gert de Jonge
+31 (0)6 42 39 42 04
info@sportalsmiddel.nl

© 2024 Stichting Sport als Middel

Bel mij terug

VOLGEN

Design door Visual4All